Toplum

2019 Dijital Ekonomi Raporu – AppDirect

AppDirect‘in telekomünikasyon, yazılım, katma değerli hizmetler, imalat ve finans sektörlerinden yöneticilerle yapmış olduğu bir anket çalışmasıyla hazırlamış olduğu 2019 Dijital Ekonomi Raporu bu yazıda çevrilmiş ve özetlenmiştir.

Giriş

Sadece iki yıl içinde, bütün insanlık tarihçesinden daha fazla veri oluşturuldu. Bu veri yığını, her gün üretilen yaklaşık 2,5 kentilyon bayt, bugün dünya ticaretine büyük bir güç katmaktadır. Dijital ekonomi diyebileceğimiz bu yeni dönem, dünyanın gördüğü en önemli oyun değiştiren ticari güçlerinden birisi oldu. Şu anda 11,5 trilyon dolar olarak tahmin edilen dijital ekonomi, dünyanın her yerindeki işletmelere ekonomik büyüme ve güçlendirme için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Ancak, şirketler dijital ekonomiye ancak iç sistemleri, süreçleri ve organizasyonları dijital teknolojiyi faaliyetlerinin özüne koyarsa katılabilir. Bu yeni fenomen -dijital dönüşüm- günümüz piyasasında rekabet etmek için elzem hale gelmiş olup dünyadaki her sektörden yöneticiler için en büyük öncelik haline gelmiştir.

Sektörlere Göre Dijital Dönüşüm Eğilimleri

Genel eğilimlere ek olarak, bu rapor beş ayrı sektörde dijital dönüşümü araştırmaktadır, bunlar:

Telekomünikasyon, yazılım, imalat, katma değerli hizmetler ve finansal hizmetlerdir.

Şirketler dijital dönüşüm yolculuklarında neredeler?

AppDirect yukarıda belirtilen sektörlerden C-seviye yöneticiler, direktörler, müdürler ve BT çalışanlarını kapsayan bir gruba anket çalışması yaparak şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında nerede olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Böylece sektörlerin dijital dönüşümdeki öncelikleri, başarıları, karşılaştıkları engelleri gibi faktörlere cevaplar bulabilmeyi hedeflemiştir.

Bölüm 1: Dijital Dönüşümün Güncel Durumu

Geçtiğimiz on yıl boyunca, “dijital dönüşüm” bir iş modeli kavramıyken kritik strateji haline geçti. Bu durumun kanıtı olarak ise şirketlerin neredeyse %80’inin bir dijital dönüşüm sürecinde olmasını gösterebiliriz. Aşağıdaki grafikte dijital dönüşümle alakalı şirketlerin bulundukları konum özetlenmiştir.

Her sektörün kendi içinde ise dağılım şu şekildedir: Yazılım ve katma değerli şirketlerde bu oran sırasıyla %85 ve %88’dir. Buna karşın imalat ve finansal hizmetlerin sadece %70’i aktif bir dijital dönüşüm süreci içindedir.

Dijital Dönüşümde İlerleme

Dijital dönüşüm sürecinde olan şirketler bu programın farklı aşamalarında olsalar da çoğunluk dönüşüm sürecinin orta safhalarında olduğunu belirtiyor. Dijital dönüşüm sürecinde olan şirketlerin %34’ü, süreçlerini yarılamaya çok az kaldığını ifade ederken, yüzde 41’i süreçlerinin yaklaşık olarak %40’ına yaklaştıklarını belirtiyor. Bitiş çizgisine bakıldığında, yöneticilerin ancak %19’u, dörtte üçünün tamamlandıklarını söylüyorlar. Yine firmaların %6’sı ise ya yeni başlıyor yada henüz sürecin dörtte birinden daha azını tamamlamış durumdalar. Aşağıdaki grafikte ise sektörler bazında ortalama tamamlanma süreleri yer almaktadır.

Dijital Dönüşüm Planlama/Planlamama Sebepleri

Dijital dönüşüm sürecinde olmayan ve hiçbir planı olmayan şirket sayısı az olmasına rağmen neden ajandalarında yer almadıkları incelendiğinde ise çoğunluk görüş %50 ile dijital dönüşümün gerekli olmadığı veya uygulanamadığı şeklindedir. Bir sonraki en yaygın neden ise %20 ile liderlik katılımının olmaması olurken bütçe ve bilgi eksiklikleri, karar alma mekanizmalarındaki sıkıntılar diğer engeller olarak göze çarpmaktadır.

Dijital dönüşümü planlayan ve bir şekilde kendisini sürecin içine atan şirketler içinse dönüşüme girmede en önemli sebep %45 ile büyüme faktörüdür. Bunu takip eden faktör ise %38 ile rekabetçilik olmuştur. Aşağıdaki tabloda dijital dönüşümün planlanmasında rol alan faktörler sıralanmıştır:

Bölüm 2: Dijital Dönüşümü Etkileyen Faktörler

Her şirketin dijital dönüşümdeki motivasyonları farklı olsa da büyümenin önemli bir etkileyici faktör olduğu görülmüştür. Rekabetçi kalmak ve operasyonel verimlilik kazanmak %38 ile ikinci sırada gelen amaçlarken bunu gelir artışı ve maliyet azaltma isteği takip etmektedir.

Müşteri deneyimi başarılı bir dijital dönüşüm için kritik olsa da, müşteri odaklılık listenin en altında yer almaktadır. Yöneticilerin sadece %21’i, müşteri kazanımının dijital dönüşümün birincil faktörü olduğunu söylerken, %20’si ise müşteriyi elde tutmanın kilit bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak buradaki değerlerin düşük çıkması dijital dönüşümde müşteriyi umursamamak anlamına gelmemelidir. CustomerGauge tarafından yapılan ayrı bir ankette, üst düzey liderlerin %68’i, müşteri deneyimi yönetimini şirketleri için en üst öncelik olarak belirlediklerini göstermiştir.

Dijital Dönüşümü Etkileyen Faktörlerde Sektörel Farklılıklar

Sektörler arasında dijital dönüşümü etkileyen faktörlerin tercihinde genel bir benzerlik olsa da birkaç ilginç detay bulunmaktadır. Örneğin, büyüme imalatta dijital dönüşümün en önemli nedenidir. İmalatçıların %52’si büyümeyi kilit faktör olarak göstermişlerdir. üreticilerin yarıdan fazlası – yüzde 52 – anahtar sürücü olarak gösteriliyor. Buna karşın finansal hizmetler sektöründe, yöneticilerin %45’i –ki bu oran diğer sektörlerden daha yüksek- rekabetçi kalmanın en önemli dijital dönüşüm faktörü olduğunu söylemektedir.

Telekomünikasyon sektörüne bakıldığında ise büyük firmalar daha çok rekabetçi kalabilmeyi önemserken görece küçük firmalarda rekabetçilik önemli bir faktör değildir.

Bölüm 3: Başarılı Bir Dijital Ekonominin Önündeki Engeller

Bugün, şirketlerin çoğunluğu, dijital dönüşümün dijital ekonomide gelişmek için kritik öneme sahip olduğunu bilmektedir. Ancak, dijital bir stratejiyi uygulamak için birtakım önemli engeller çıkmaktadır. Bu anket, yöneticilerin %90’ının dijital dönüşümü gerçekleştirmede zorluklarla karşılaştığını tespit etmiştir. Bu engeller 4 ana başlıkta toplanabilir:  

1) Teknoloji

2) Üçüncü taraf uygulamalar ile entegrasyonlar

3) Müşteri hizmetlerini ölçeklendirme

4) Ekosistem oluşturma

Ticaret Teknolojisi ve Entegrasyonları

Güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmak, herhangi bir dijital dönüşüm girişiminin bel kemiğidir. Buna bakıldığında, yöneticilerin %55’inin kesintisiz ticaret sağlayabilen teknoloji, platform ve yazılımlara yatırım yapıyor olması hiç de şaşırtıcı değil. İkinci en önemli zorluk ise yöneticilerin %51’i tarafından belirtilen üçüncü taraf uygulamalar ile entegrasyonlardır. Sağlam entegrasyonlar olmadan, dijital deneyim aslında hem şirketler arasında hem müşteriler için kötü deneyim anlamına gelebilir.

Müşteri Hizmetlerini Ölçeklendirme

Dijital ekonomi tüm dünyaya sınırsız bir ticaret deneyimi fırsatı sunmaktadır. Sınırsız sayıda müşteri, sadece birkaç tıklamayla kolayca yeni dijital ürünler satın alabilir bir haldedir. Yeni ürünler satın alan yeni müşteriler her zaman iyi bir şey olsa da, bu müşterilerin desteğe ihtiyacı olması halinde şirketlerin bu süreci sağlıklı ve başarılı yönetebilmesi önemli bir zorluktur. Şirketler dijital olarak olgunlaşmış müşterilerin destek taleplerini karşılayabilmelidir, ancak bu sanıldığı kadar kolay bir iş olmayabilir. Yöneticilerin %42’si müşteri hizmetlerini ölçeklendirmenin zor olduğunu ifade ederek durumu özetlemektedirler.

Ekosistem Oluşturma

Ekosistemler günümüzün dijital ekonomisinde temel farklılıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Platformları etrafında ekosistemler geliştiren şirketler, daha hızlı inovasyon yapabilir ve müşterilere hiç olmadığı kadar daha fazla değer katabilir. Bununla birlikte, ekosistemlerin oluşturulması, ölçeklenmesi ve bakımı oldukça zordur. Bu nedenle, yöneticilerin üçte birinden fazlası(%39’u), bir ekosistem oluşturmanın dijital dönüşüm hedeflerini yerine getirmede karşılaştıkları en önemli zorluk olduğunu ifade etmektedirler.

Geliştir VS. Satın Al

Bir sistemi/altyapıyı şirketin kendi geliştirmesi veya satın alması arasındaki karar savaşı dijital ekonomide de önemli konulardan birisidir. Yöneticilerin %34’ü bu sorunun dijital dönüşümde karşılaştıkları en önemli engel olduğunu ifade etmektedirler. Bunu ise şirket kültürü takip etmektedir. Şirket kültürü, özellikle çok yavaş hareket eden veya çok fazla risk almayan kurumlarda önemli bir engeldir ki yöneticilerin %32’sinin bunu engel olarak görmesiyle bu çalışmada da desteklenmiştir. Aşağıdaki tabloda dijital dönüşümü olumsuz etkileyen en yaygın faktörler sıralanmıştır:

Şirketlerin Geçmişi Sektör Sorunlarını Doğrudan Etkiliyor

Yıllardır telekomünikasyon şirketleri, telefon kabloları döşemek ve veri merkezleri oluşturmak gibi fiziksel altyapıya büyük yatırım yaptılar. Bu göz önüne alındığında, telekomünikasyon şirketlerinin en büyük dijital dönüşüm zorluklarının eski sistemlerini güncellemede yaşadığı rahatlıkla söylenebilir. Benzer şekilde, yakın zamana kadar imalatçılar fabrikalarını en ince detayına kadar tüm organizasyonlarını fiziksel malların üretimini desteklemek için oluşturdular. Bu nedenle de dijital dönüşümde karşılaştıkları en önemli engelin şirket kültürü (%35) olması mantıklı gelmektedir. Aşağıdaki tabloda sektörlere göre karşılaşılan en büyük engeller gösterilmiştir:

Bölüm 4: Dijital Ekonomide Başarı Faktörleri

Dijital dönüşüm çabalarını destekleyen kuruluşların başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tahmin edilebilir ancak bunun nasıl gerçekleşebileceği genelde ifade edilmez. Burada önemli faktörlerden birisi yöneticilerin dijital dönüşüme ne kadar dahil olduğudur. Bu araştırmadaki yöneticilerin güçlü bir çoğunluğu(%85’i) kuruluşlarının dijital dönüşüm girişimlerini desteklediğini ifade etmektedir. Aşağıdaki tabloda C-seviye yöneticilerin dijital dönüşümde ne seviyede rol aldıkları gösterilmiştir. Burada doğal olarak CTO ve CIO katılımları üst sıralardadır.

Burada CFO’ların en alt sırada yer alması ise dijital dönüşümde karşılaşılan bütçe sorunlarının bir yansıması olarak görülebilir.

Dijital Dönüşüm Lideri

C-seviye yöneticilerinin desteğinin ötesinde dijital bir liderin bulunması bu dönüşümde başarı için belirleyici bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Yöneticilerin %85’i bir dijital liderleri olduğunu ifade ediyorlar. Dijital liderleri olan ve olmayanlar arasında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Örneğin, dijital liderleri olan şirketlerin %90’ı, kuruluşlarının dijital dönüşüm çabalarını desteklediğini söylüyor. Dijital liderleri olmayan şirketlerde ise bu rakam yalnızca %59’a düşmektedir. Ayrıca, dijital liderleri olan şirketlerin %80’i dijital bir zihniyete sahipken, dijital lideri olmayan şirketlerin yalnızca %38’i aynı şeyi söylemektedir.

Sektörlerde Dijital Liderler

Dijital liderler konusunda sektörler arasında önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Telekomünikasyon, yazılım ve katma değerli hizmetler sektörlerindeki şirketlerin %90’dan fazlası bir dijital lidere sahipken diğer iki sektörde bu durum %80’in de altında kalmaktadır.

Dijital Platformların Kilit Rolü

Büyük veya küçük, yerel veya global fark etmeksizin bugünün müşterileri dijital müşterilerdir. Dijital müşteriler dijital ürünler almaya alışkınlar ve satın alma işleminin hızlı ve kolay olmasını beklemektedir. Ankette yöneticiler bu eğilimleri ilk elden görüyorlar. Yöneticilerin %84’ü müşterilerin daha fazla dijital ürün ve hizmet talep ettiğini ifade etmektedir. Bu dijital ürünleri teslim etmek için şirketlerin çoğu platformlara yöneliyor ve bu çözümler dijital ticaretin her yönünü uçtan uca şekillendiriyor. Platformlar, kusursuz bir müşteri deneyimi için o kadar kritiktir ki, yöneticilerin %86’sı dijital dönüşümdeki başarıda kilit faktör olduğunu söylemektedir.

Üçüncü Parti Ürünler ve Ekosistemler

Yıllar boyunca kazanan tek iş stratejisi ürünler oluşturmak ve rakipleri uzak tutmaktı. Dijital ekonomide, şirketler her zaman müşterilere değer sağlamak için işbirliğinin yeni yollarına açık olmalıdır. Genellikle bu, üçüncü parti yazılım ve hizmetlerin entegre edilmesi ve satılması anlamına gelmektedir. Her 10 yöneticiden neredeyse 7’si müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu belirtmektedir.

Şirketler üçüncü parti ürünleri sattıklarında kendi temel teklifleri etrafında ekosistemler yaratırlar. Bu ekosistemler inanılmaz derecede değerli olabilir. Örneğin, bir Salesforce.com ekosistemi AppExchange, 2022’ye kadar şirketin kendisinden beş kattan daha büyük olacaktır. Ekosistemler, şirketlerin yenilikçiliği hızlandırmasına ve tek başlarına çalıştıklarında mümkün olmayan bir hızla ürün yaratmalarına izin verir. Yöneticilerin %68’i ekosistemlerin müşteri taleplerini karşılamak için hızlı bir şekilde inovasyon yapmanın tek yolu olduğunu söylemektedir. Dijital ekonomide, iyi ortak olan şirketler daha hızlı büyüyecek ve sahip olmadıklarından daha fazla gelir elde edeceklerdir.

Ekosistemlerin Sektörlerdeki Yeri

Doğal olarak teknoloji meraklısı olan sektörler olan yazılım ve katma değerli hizmetler için ekosistemle başarı için kritik bir role sahiptir. Yazılım şirketlerinin %84’ü ve katma değerli hizmetlerin %78’i, ekosistemlerin yeni dijital ürün ve hizmet taleplerini karşılayacak kadar hızlı ilerlemenin tek yolu olduğunu söylüyor. Buna karşılık, daha geleneksel sektörlerin, imalat ve finansal hizmetlerin aynı fikirde olmadığı görülmektedir. Finansal hizmet şirketlerinin sadece %56’sı ve imalatçıların %59’u ekosistemlerin müşteri taleplerini karşılamak için yenilik yapmanın tek yolu olduğuna inanıyor.

Bölüm 5: Sonuç

Anketin tüm bulgular arasında en önemlisi her 10 yöneticiden neredeyse 7’sinin (%69) beş yıl içinde yalnızca dijital olarak dönüştürülen işletmelerin yaşayacağına inanıyor.

Dijital dönüşüm artık veri odaklı, her zaman açık, önce müşteri şeklinde düşünen bir dünyada başarı için bir zorunluluktur. Büyüme arzusundan yola çıkarak çoğu şirket zaten değişime başlamış durumdadır. Yol boyunca diğerleri arasında karşılaşılan engeller ise C-seviye yöneticilerden başlayarak aşağıya doğru devam eden bir benimseme ile aşılabilir. Dijital platform ve ekosistem stratejisi aynı zamanda başarılı dönüşüm çabalarının kilit unsurlarıdır. Dijital dönüşüm nadiren kolaydır ancak düşünceli ve bilinçli bir strateji ile değişiklikler çok daha az zor olabilir.

%d blogcu bunu beğendi: