Toplum

Bilgi Yönetiminde Kültürün Yeri ve Önemi

4. sanayi devrimi ile beraber bilgi yönetiminin daha önemli hale geldiğini biliyoruz. “Etkin bilgi yönetimi için ne gereklidir?” sorusuna farklı cevaplar verilebilir. Bu yazıda kurum kültürünün etkisini akademik referanslar ile aktarmaya çalıştım, sorunun cevabını ise size bırakıyorum.

(Geert Hofstede, 1980) Ulusal Kültür Teorisi ve (Goffee & Jones, 1998) Çift S Küp Kurum Kültürü Modeli‘ nin de incelendiği Bilgi Yönetiminde Kültürün Yeri ve Önemi sunumuna aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.

Bilgi Yönetimi

Örgütlerde bilginin üretilmesi, kodlanması, paylaşılması, öğrenilmesi ve yenilenmesi ile ilgili disiplinlerarası bir örgüt modeli (Yılmaz, 2005: 70) olarak tanımlanan bilgi yönetimi; bilgi örgütlerinin varlığını sürdürebilmesi hususunda geçerli ve güncel olan en önemli kavramlardan bir tanesidir.

Nonaka (1994)’ya göre, “Kesin olan tek şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir. Piyasalar değiştiğinde, teknolojiler çoğaldığında, rakipler fazlalaştığında ve ürünler neredeyse bir gecede eskidiğinde başarılı frmalar, istikrarlı biçimde yeni bilgi üretebilen, bu bilgiyi organizasyonun her yerine geniş ölçüde yayabilen ve yeni teknolojilerde ve ürünlerde hızla kullanabilen frmalardır. Bu nedenle bilginin yönetimi şansa bırakılmayacak kadar önemli olmakla birlikte, bilgiyi yakalayıp etkin şekilde kullanan organizasyonların elde edeceği fayda sonsuzdur” .

Ulusal Kültür

Kültür, insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, yasalar, ahlak, gelenekler ve diğer yetenekleri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. (E. Taylor, 1871)

Kültür, bir gruba üye olan insanları diperlerinden ayıracak şekilde zihnin toplumsal olarak programlanmasıdır. (G. Hofstede, 1984)

Kültür, insanların keşfettiği, geliştirdikten sonra gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile öğrettiği her şeyi içermektedir (Yılmazer ve Eroğlu, 2010: 89).

Örgüt Kültürü(Kurum Kültürü)

Kilmann ve arkadaşları (1985: 5) örgüt kültürü kavramını, bir organizasyonu birbirine bağlayan felsefeler, ideolojiler, değerler, varsayımlar, inançlar, beklentiler, tutumlar ve normlar şeklinde ifade etmektedir.

Kurum kültürü, kuruluş içerisindeki çalışanların işlerini yapma biçimleriyle ve odaklandıkları konularla ilgilidir. Bir kuruluştaki değer yargıları, semboller, sergilenen davranışlar ve bu davranışların arka planındaki varsayımlar o kuruluşun kültürünü belirler (Dinçmen, 2010, 193).

Bilgi Yönetimi ve Kültür İlişkisi

Bir örgütte tüm çalışanlar tarafından paylaşılan inançlar, normlar, gelenekler ve değer yargıları olarak tanımlanan örgüt kültürü, bilgi yönetiminin başarılı biçimde uygulanabilmesi açısından son derece önemlidir. Bunun için örgütün hedefleri doğrultusunda bilgi yönetimini destekleyen bir örgüt kültürünün oluşturulması gerekir (Zaim, 2005: 143).

Örgüt kültürü, bilgi yönetiminin ne olduğunun anlaşılmasında ve bilgi yönetiminin uygulanmasında anlaşılması gerekli, önemli kavramlardan bir tanesidir. Çünkü, örgütleri dinamik ve yaşayan sosyal bir olgu olarak gören bilgi yönetimi, teknolojiyle ilişkili olduğu kadar, insanlarla da ilgilidir (Tiryaki, 2005: 31).

Kurumsal kültür, bir anlamda çalışanların kurumla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtır ve çalışanlar tarafından kurumun nasıl tanındığını açıklar (Zaim, 2005). Çalışanlar ya yeni bilgi edinerek bunları paylaşmaya ve kullanmaya açık olur, ya da paylaşımcılığa ilgisiz kalıp bilgiyi kendine saklamayı tercih eder. Başka bir ifade ile kurum kültürü destekleyici ya da engelleyici olabilir (Barutçugil, 2002).

Örgüt içinde paylaşımın ve katılımcılığın desteklendiği, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve yenilikçi bir örgüt kültürüne sahip olan ve bilgi odaklı olan örgütlerde performans artacaktır. (Doğan, Altunoğlu, 2014)

%d blogcu bunu beğendi: